AOW-GERECHTIGDE WERKNEMERS IN 2016 AANTREKKELIJKER

AOW-GERECHTIGDE WERKNEMERS IN 2016 AANTREKKELIJKER

AOW-GERECHTIGDE WERKNEMERS IN 2016 AANTREKKELIJKER

De AOW-leeftijd gaat de komende jaren in stapjes omhoog tot 67 jaar in 2021. Werknemers zullen dan ook steeds langer moeten doorwerken. Tegelijkertijd zijn werkgevers huiverig voor het in dienst nemen van ouderen en komen werkloze 50-plussers moeilijk aan het werk.

Op allerlei manieren worden werkgevers door de overheid gestimuleerd oudere werknemers in dienst te nemen. Zo is er al de Mobiliteitsbonus voor 56-plussers. De nieuwe ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken AOW-gerechtigde werknemers in dienst te houden (of nemen). De invoering van deze wet met ingang van 1 januari 2016 brengt onder andere de volgende wijzigingen met zich mee:

  • - de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn voor een AOW-gerechtigde werknemer bedraagt 1 maand;
  • - wanneer een AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt, hoeft de werkgever maar 13 weken het loon door te betalen en het opzegverbod tijdens ziekte bedraagt ook maar 13 weken;
  • - voor een arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde werknemer gelden minder re-integratieverplichtingen (zo rust op de werkgever niet de verplichting zich in te spannen voor re-integratie in het 2e
    spoor);
  • - de ketenregeling wordt aangepast: met een AOW-gerechtigde werknemer
    mogen in 48 maanden maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten voordat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is; en
  • - de Wet Aanpassing Arbeidsduur is niet van toepassing op de AOW-gerechtigde werknemer.

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd biedt de mogelijkheid de verplichte loonbetaling bij ziekte en, daaraan gekoppeld, de lengte van het opzegverbod bij ziekte, nog verder te verkorten tot 6 weken. Het overgangsrecht bepaalt dat daarvoor eerst een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de nieuwe wet in de eerste twee jaren na inwerkingtreding van de wet aan de Eerste en Tweede Kamer moet zijn gestuurd. Het verder aanscherpen van de termijnen van loonbetaling tijdens ziekte en het opzegverbod tot 6 weken zal dan ook op zijn vroegst in 2018 aan de orde zijn.

Met name de aanzienlijk kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte zal voor werkgevers een stimulans zijn AOW-gerechtigde werknemers in dienst nemen (of houden). Goed nieuws dus voor de werklustige AOWgerechtigde, maar het is de vraag of het Kabinet zich niet beter kan richten op de iets jongere werknemers. Werkloze 50-plussers komen zeer moeizaam weer aan het werk en voor hen gelden de ‘AOW-voordelen’ niet, zodat verdringing van deze groep op de loer ligt.

Brigit van de Ven-Meier