ALGEMENE VOORWAARDEN VLASKAMP ADVOCATEN B.V.

 1. Vlaskamp Advocaten B.V. (“Vlaskamp Advocaten”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amersfoort, welke vennootschap ten doel heeft de uitoefening van de advocatenpraktijk in de ruimste zin van het woord.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Vlaskamp Advocaten binnen het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vlaskamp Advocaten, ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht door een specifieke bij Vlaskamp Advocaten werkende persoon wordt uitgevoerd.
 3. Vlaskamp Advocaten is verplicht haar opdrachtgevers te identificeren in verband met het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De opdrachtgever is verplicht alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Vlaskamp Advocaten ter beschikking te stellen. Vlaskamp Advocaten is, totdat de opdrachtgever aan haar verplichting tot verstrekking van genoemde bescheiden heeft voldaan, gerechtigd de uitvoering van de opdracht in verband daarmee op te schorten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Vlaskamp Advocaten is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vlaskamp Advocaten wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Vlaskamp Advocaten in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, zulks echter in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 50.000.
 5. De keuze van de door Vlaskamp Advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Vlaskamp Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of van derden die door de opdrachtgever worden ingeschakeld. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vlaskamp Advocaten, vrijwaart de opdrachtgever Vlaskamp Advocaten voor alle aanspraken van derden, de door Vlaskamp Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Vlaskamp Advocaten voorts voor alle aanspraken van derden in verband met schade ontstaan als gevolg van de door de opdrachtgever in enige zaak ingeschakelde derde(n).
 6. Vlaskamp Advocaten is verplicht in voorkomende gevallen melding te doen van transacties die vallen onder het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vlaskamp Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor een dergelijke door haar gedane melding en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard voor aanspraken van derden die menen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Vlaskamp Advocaten.
 7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever, derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 8. De tarieven van de advocaten van Vlaskamp Advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis. Vlaskamp Advocaten is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven en de door haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen. Een lijst met de thans geldende tarieven en vaste onkostenvergoedingen is op verzoek beschikbaar.
 9. Alle door Vlaskamp Advocaten in rekening gebrachte bedragen aan honorarium en kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld
 10. Door Vlaskamp Advocaten te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Vlaskamp Advocaten aan de opdrachtgevers een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand, onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht tot opschorting van haar werkzaamheden. Vlaskamp Advocaten is nimmer aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 11. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 12. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van Vlaskamp Advocaten, alsmede de bestuurders van de betreffende praktijkvennootschappen en voorts ten behoeve van al degenen die als werknemer, opdrachtnemer of anderszins voor Vlaskamp Advocaten werkzaam zijn.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vlaskamp Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht.
 14. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Vlaskamp Advocaten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd de bevoegdheid van Vlaskamp Advocaten om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Vlaskamp Advocaten en worden op verzoek toegezonden.